Deep calls to Deep
Reactie
  Home
   livingwater1.gif (680×711)

   
  En Hij sprak tot mij: Het is geschied.
  Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.
  Ik zal de dorstige geven
  uit de bron van het water des levens om niet.
   
  Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge;
  Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost
  en mijn zegen op uw nakomelingen.
   

   
  womenpray-1.jpg (185×250)


  Heer, adem uw leven
  op elke woord en elke gedacht
  op deze pagina
  Wie oren heeft die hore
  Geef geopende ogen
  en openbaar uw waarheid
  AMEN
   

   
  Ik ben een vrouw, net als iedere vrouw met dezelfde strijd. De enige reden dat ik in staat ben om elke dag door te kunnen gaan is, omdat ik Christus heb in mijn leven, en omdat ik de zekerheid heb in mijn hart dat Hij van mij houdt zoals ik ben. Hoewel ik weet dat ik heel veel tekortkoming heb, houdt Hij mij vast om elke dag door te gaan.

  Het doel van deze website is om u te laten weten dat u werkelijk meer kostbaarder bent dan een diamant in de ogen van God die U heeft geschapen.

  Gods zegen,
  Silvia
   

  vuur-1.gif (240×240)

   
  Ik ben geworteld in de Waarheid Wie kan het ontwortelen?
  Zo bekwaam geplant ben ik, aan de Rivier des levens
  Mijn wortels zijn diep, zo diep, dieper dan het Universum, Heer
  Mijn kracht, de kracht die U mij heeft gegeven, wie kan het roven?
  U bent de Almachtige God.
  Mijn Vader en mijn Heer Jezus kwamen bij mij
  Om mijn huis voor te bereiden

  Ik leef, omdat U in mijn leeft
  Ik adem, omdat U door mij heen ademt.
  Alles wat ik doe, is door Uw genade

  Uw werken, zijn de werken die U Hemelse Vader door mij heen werk
  Zodat de wereld zal weten dat U mij zond ter eer en glorie voor uzelf

  Dit is de reden waarom ik mij verneder
  Nederig sta ik voor Uw troon
  Ik buig mij nederig
  met maar een verlangen in mijn hart
  Ik zeg:
  Wees U deze wereld genadig
  De wereld waar U zoveel van houd.
  U gaf aan deze wereld
  Uw eniggeboren Zoon

  @Silvia

  http://i30.tinypic.com/168epkx.jpg


  Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.%u201D (Joh. 3: 16)

  De behoudenis is in niemand anders (dan Jezus), want er is onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden."

  Hemelse Vader, ik kom tot U in Jezus'naam.
  Ik erken dat ik een zondige natuur heb.
  Ik heb gezondigd in gedachten, woorden en daden.
  Ik wil me van deze dingen afkeren.
  Wilt U al mijn zonden vergeven
  en mij reinigen met het kostbare, reine bloed van Jezus.
  Jezus Christus U bent mijn Heer en Redder.
  Ik geloof dat U verrees uit het graf en nu leeft.
  Ik zal U dienen en gehoorzamen voor de rest van mijn leven.
  Ik dank U, hemelse Vader, dat ik nu Uw goddelijke natuur en bescherming ontvang.
  Ik heb een nieuw hart, een nieuwe geest van binnen.
  Ik ben een nieuwe schepping.
  Amen
   


  6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende:
  Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
  9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
   
  Openbaring 19: 6-9

   

   


  Lees meer...

   uiyy-8.gif (393×304)
   
   
  Als ik kijk naar de Hemel
  Zie ik de Grootheid van God

  Als ik kijk naar de ogen van mensen
  Zie ik de Hemel reflectie in hun ogen

  Als ik kijk naar de ogen van de verlosten
  Zie ik het Koninkrijk van God

  Als ik kijk naar de ogen van de verlorenen
  Zie ik het koninkrijk der duisternis

  Zo schilder ik het Woord van God
  Aan de mensen die Hem nooit hebben gezien
  Zodat op een dag
  ook zij behouden zullen worden

  Het Koninkrijk van God
  Dat niet gezien kan worden
  door menselijke ogen
  dan alleen door de ogen van Jezus
  Jezus is God

   
  @Silvia
   
  Lees meer...

   
  De afbeelding “http://schuilplaatsdesallerhoogsten.punt.nl/fotoboek/h_175990_365066.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat. 

   
  Bidden
   
  Bidden is, jezelf overgeven aan God
  Bidden betekent,
  Rusten in Zijn heilige tegenwoordigheid
  Waar ik al de antwoorden heb die ik nodig heb.

  Bidden betekent,
  Stil zijn te alle tijden
  en luisteren naar het kloppend hart
  Levende communicatie met mijn ziel en geest
  Een levende relatie met mijn eeuwige Vader
  Degene die heel erg hoog over mij denkt
   
  Bidden betekend,
  Zelfs U zoeken in mijn slaap
  Ik hoor mijzelf een nieuw lied zingen
  Ik hoor mijzelf U woord spreken
  Met grote stoutmoedigheid
  hoor ik mijzelf alle tijden psalmen voordragen

  Bidden is als voedsel en water voor de ziel
  Vol van genade
  Bidden als de hemel omarmen
  Met mijn hart vliegend naar een verre afstand
  Op de vleugels van uw glorie
  Op vleugels als van een arend

  Een geheimen plaats
  Waar U mij onderwijst
  en dat is U Woord
  van leven genade en liefde

  Ik hou van bidden,
  ik bid dag en nacht
  Soms bid ik zonder woorden
  Ik luister naar het mysterie van Uw Koninkrijk
  Ik luister naar de geheimenissen van U
  Dat U met mij deelt en ik ben stil
  Ik luister naar Uw zachte stem
  liefelijk en vriendelijk,
  Uw liefelijkheid voor mijn ziel
  Uw vrede, de vrede van God
  die alle verstand te boven gaat
  De vrede van God die mij geloof geeft
  Dat elk Woord dat U spreekt is waarheid
  omdat elke vervolging die er is,
  de strijd van het leven
  Uw vrede zal mijn nooit verlaten
  De tempel van uw Heerlijkheid
   
  Heilige en Rechtvaardigen Vader
  Ik verwelkom Uw liefde
  zo puur, zo rein, zo heilig bent U
  Ik verwelkom U
  dan welke liefde ik ooit heb gevoeld
   
  Ik hef mijn handen naar U omhoof
  en geef mijzelf helemaal aan U
  Ik spreid ze uit als vleugels van een duif
  Ik geef mijzelf aan Uw heilige Geest over
  Ik sta Uw Geest,
  mijzelf toe
  dat Hij mij brengt
  naar de plaats dat U behaagd
   
  Hij draagt mij en ik maak mij geen zorgen
  Wat ik moet zeggen of wat ik moet doen
  Ik rust in U en wacht op U
  Om uw werk te doen
  als een bruikbaar vat voor U,
  tot elke goede taak in uw Koninkrijk
  Hier ben ik Heer: Ik ben gereed
   
  Het is gemakkelijk om U te gehoorzamen
  en over te geven aan uw Woord
  omdat niet ik, maar Jezus leeft in mij.
  U riep mij voor Uzelf
  U kende mij voor mij geboorte
  U riep mij bij mijn naam
  om Uw wil te doen
  en U te gehoorzamen
   
  Uw juk en lasten zijn licht
  Ik vlieg elke dag op Uw Heerlijkheid
  Rustend, vredig als een klein kind
   
  Ik rust
  Ik vertrouw op U
  Ik geef mijzelf over aan U
  Ik zoek U met geheel mijn hart
  Ik rust in U

  Mijn hart, geopend naar U
  Zoals een roos opent haar knoppen
  Zoals U mijn plaatste
  in de baarmoeder van mijn moeder
  Rust ik, zing ik, ben ik blij
  De Here
  mijn Verlosser
  luistert naar mijn gebed
  Onderwijst mij
  wie Hij is
  Zo leer ik wie ik ben
  Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis
  van Hem

  Liefde genas mijn verwonde ziel
  Liefde herstelde mij
  en bracht mij naar de plaats
  waar ik mijn hart opende
  voor zijn Liefde
  zodat ik mijn hart opende voor de Vader,
  mijn Heer, mijn God mijn Vriend
   
  Het heeft even geduurd,
  voordat ik U kon vertrouwen.
  Want het vertrouwen
  was van mij geroofd
  Ik kan het niet meer herinneren
  Hoelang het is geleden?

  Ik vond rust in Uw schaduw
  Ik vond rust door Uw Heilige Geest

  Jezus, Jezus, Jezus
  Wat een wonderbaarlijke Vriend bent U
  Ik hou van U
  U bent meer dan woorden kunnen zeggen

  De eeuwigheid, te kort om U hier te aanbidden
  De eeuwigheid, te kort om U hier de glorie te geven
  U bent Heer, U bent God,
  U bent Heilig

  Ik dank U Vader,
  Dat U gaf uw Zoon,
  zodat ik het eeuwige leven heb gekregen
  door uw Zoon
   
  Mijn woorden zijn niet om te oordelen
  Mijn woorden zijn niet om zo maar te spreken
  Want U kent de gedachtes vanuit mijn hart
  Een hart dat U gegeven heeft
  om U te kennen,
  om U te volgen,
  en U te aanbidden

  Mijn hart is dicht bij U
  Mijn hart behoort U toe
  Een hart van liefde en vrede,
  elke goede gave,
  gegeven door U

  In mijn hart is Uw Koninkrijk
  Waar uw schat is, daar zal mijn hart zijn
  Dit weet ik: Ik heb het hart van Jezus
  Hij woont in mij
  Ik ben van Hem, Hij is van mij
  Ik hou van U, Heer.

  Ik dank U dat U mijn een maakt met U
  Ik zal van u zijn voor altijd en eeuwig
  Mijn hart behoord U toe
  Ik ben van U

   
  AbbaVader,
  U gaf mij het hart van Jezus
  U gaf mij de sleutel van het Koninkrijk
  “Jezus”.

  Ik ben rijk en voorspoedig in U
  Mijn hart is van Jezus
  Mijn hart is van U

  Uw Koninkrijk is gekomen
  Uw wil zal geschieden
  op aarde als in de hemel
  Als U mij de Uwe maakt voor eeuwig

  Ik zegen U,
  Wonderbare Raadsman,
  Sterke God,
  Eeuwige Vader,
  Vredevorst
   
  Heilig, heilig, heilig is God,
  de Heer, de Almachtige,
  die was, die is en die komt
   
  Halleluja
  Prijs de Heer

  U zei door uw woord

  Gij zult de Here uw God liefhebben
  met geheel uw hart
  en met geheel uw ziel
  en met geheel uw kracht
   
  Dat Ik U zal vinden
  want U gaf mij het hart van Uw Zoon
  Mijn liefde, mijn hele wezen is in U
  Nu en voor altijd
   
  Halleluja, AMEN
   

  @Silvia
   
  Lees meer...


   
  De afbeelding “http://schuilplaatsdesallerhoogsten.punt.nl/fotoboek/h_175990_367558.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.

  Het eeuwige leven op aarde
  is niet genoeg om te leven
  en te vertellen over uw glorie en heerlijkheid

  Het eeuwige leven op aarde
  is niet genoeg om te beschrijven,
  de liefde die ik voel voor U, mijn Heer

  Het eeuwige leven op aarde
  is niet genoeg om van U te houden

  Dit is waarom U mij het eeuwige leven gaf,
  door Uw Zoon Jezus Christus,
  zodat ik een met Hem mag zijn

  En dit is de enige manier om U te beschrijven
  door het leven dat ik leef hier op aarde
  Zodat de verloren zielen u mogen kennen


  @Silvia
   
  Lees meer...  Mijn oorsprong is uit God
  Ik koester een gevoel van nederigheid
  Ik buig mij voor U neer, o heer

  Mijn eigen nietigheid
  De vruchteloosheid van mijn eigen inspanningen,
  mijn onbetrouwbaarheid,
  mijn eigen vasthoudendheid,
  het nutteloos zoeken naar iets wat van waarde is
  Ik ben mij daar van heel bewust

  Mijn hoop is gericht op de heer
  Ik kan alleen standhouden tot het einde,
  door de bewarende en ondersteunende kracht van de Heer.

  De geestelijke opbouw van anderen is niet genoeg.
  Alleen de voortdurende genade en kracht van de Heer zelf.

  Heer, geef mij een permanente plaats in uw hart.
  En maak mij bewust van uw nooit aflatende kracht.
  Wilt U mij dicht bij Uw hart houden
  en mij ondersteunen met de kracht van Uw arm.

  Ik weet dat ik zwak ben en vatbaar voor ijdelheid.
  Ik besef mijn hulpeloosheid

  O Heer, als ik zou proberen mijzelf te bewaren
  totdat ik uw aangezicht mag aanschouwen,
  dan zou ik uw Naam alleen maar schade aandoen
  en mij eigen mislukkingen en tekortkomingen
  teloorgang bewerken.

  Al mijn hoop en bewaring
  rust op uw eigen liefde en kracht.

  In het verleden heb ik mijn eigen liefde voor U beleden,
  maar hoe onbetrouwbaar is die eigen liefde gebleken.

  Op een zeker moment hield ik U hand vast.
  maar hoewel mijn greep van nature sterk was,
  was ik te zwak om U te blijven vasthouden
  Mijn eigen kracht was volkome zwakheid,
  zodat mijn vertrouwen vandaag
  niet langer rust op de kracht die ik zelf heb.
  Uw kracht en Uw liefde
  moeten mij eeuwig vasthouden.

  Ik durf mij liefde voor U niet eens te vermelden,
  Ik spreek slecht alleen van uw liefde voor mij.

  Want sterk als de dood is die liefde.
  Wie kan die greep van haar prikkel ontdoen?
  De tranen van een vrouw.
  De verzuchting van een ouder.
  Het hartzeer van pijn en verdriet.
  Niets van dat kan de kracht van de dood overwinnen.

  De dood wacht over zijn slachtoffers
  En houdt ze in een onwrikbare houdgreep.

  Wanneer U mij liefheb,
  dan zal ik vast staan voor eeuwig,
  want uw liefde kan nooit door de dood worden verzwakt,
  en U kunt Uw greep nooit verliezen.

  Omdat U van mij houdt,
  Zal Uw heilige hartstocht mij altijd achtervolgen,
  want onverbiddelijk als het rijk van de dood is,
  is de hartstocht van U voor mij.

  Wanneer U mij liehebt,
  dan zal dat zijn om mijn liefde intact te houden.,
  aangezien U niet toestaat dat iets mijn hart van U zal aftrekken.

  Hoe meer ik van U ben,
  des te sterker Uw greep op mijn zal zijn,
  want U wilt mij met niemand delen.
  Uw ogen zullen niet verdragen,
  dat uw geliefde met de wereld word besmet
  of door een andere liefde word meegenomen.

  Dus ik ben geheel van U.
  want U bent een naijverige God,

  Zoals u zegt in uw woord:
  Want met een ijver Gods waak ik over U.

  Als U naijverig bent,
  Wat is er dan in mij dat Uw naijver kan weerstaan?

  U zult Uw vijanden vernietigen
  en iedere belemmering voor onze liefdeseenheid wegnemen,
  totdat U mijn Opperste heer bent,
  en U geen enkele rivaal meer in mijn leven hebt.

  Alleen zo, als Uw geliefde
  zal ik door U worden bewaard.
  Als een reine bruid,
  totdat ik U zal zien van aangezicht tot aangezicht.

  En wanner ik mijzelf aan u geef als een reine Bruid,
  om geheel en al van u alleen te zijn
  en waanneer U in mij die liefde vindt
  die in U en heilige hartstocht doet opkomen.

  Dan zult U mijn liefde bewaken,
  al moet ik mij daartoe afwenden
  van de drang van andere geliefde,
  van de smeekbede van vrienden
  van de tranen van mijn dierbare.

  Alleen door uw hartstocht die voor mij waakt,
  zal ik veilig bewaard blijven.

  Heer, U bent een verteren vuur

  Uw liefde voor mij en uw hartstocht voor mij
  zijn als een heftige vlam.
  Als een vlammend vuur dat alles verbrand dat waardeloos en brandbaar is.
  Alles wat tijdelijk en vergankelijk is.
  Alles wat van de wereld is.
  Alles wat sterfelijk is.  (Vervolg)
   
  Lees meer...  Het begon heel erg hard te regenen en ik werd wakker van de harde  regendruppels.
  Ik kon niet slapen en ben in de woonkamer gaan zitten om de bijbel te lezen.
   
  15.gif (320×243)
   
  Zaterdag 12 juli 2008 (Middernacht)

   
  2 Kronieken 7:14-15
  en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.
  Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht.


  358789.gif (339×44)

  Zoals een stort regen
  valt op aard

  Verlang ik naar
  de regen van uw Geest

  Heer, hoe lang moeten wij nog wachten?
  U hebt een grote opwekking beloofd

  U wacht tot de tijden vol zijn
  U bereidt uw kinderen voor

  Ze zoeken, wachten
  en smachten tot Uw regen komt

  Wie u zoekt, zal U vinden
  Wie bij U klopt, U zult open doen

  Slechts als wij
  Biddende, zoekende, verootmoedigen
  Ons overgeven aan Uw Geest

  Onze zonden belijden
  Bekeren met een oprecht hart
  En zich onvoorwaardelijk overgeven
  aan uw Geest

  Dan zult U komen
  En ons land herstellen
  Dan komt opwekking feest

  Heer, vergeef ons onze zonden
  Heer, vergeef ons wat wij verkeerd hebben gedaan
  Heer, ik belijd onze zonden
  Heer, ik belijd wij hebben verkeerde keuze gedaan
  Heer, breng verlossing naar uw kinderen hier op aard

  Opwekking begint bij een verbroken hart
  Opwekking begint bij een hart van bekering
  Opwekking begint waar wij oprecht belijdenis doen

  Opwekking begint wanneer wij U gaan zoeken
  Opwekking begint waar wij U aangezicht zoeken
  Opwekking begint wanneer wij stil leren te zijn
  Opwekking begint wanneer wij beginnen naar U te luisteren

  Maar gewis ... God zal komen met zijn plan
  Hij zal volbrengen
  Zijn plan staat vast

  Hij wacht nog even
  Hij geeft iedereen aan kans

  Maar het einde begint te naderen
  Kinderen Gods maakt U gereed
  Het wachten duurt niet lang

  Bij de Heer is een dag als duizend jaar
  en duizend jaar als eenn dag.

  De tijd begint te naderen
  Dat Jezus komen zal

  De ganse schepping
  is in barensnood,
  Het zuchten
  van de schepping in al haar delen

  Het zijn de weeen die uiteindelijk leiden
  naar de geboorte
  van de nieuwe hemel
  en de nieuwe aarde.

  God volbrengt zijn plan
  Maak u  bereid voor de tijd
  Dat Jezus komen zal

  4.jpg (300×238)
   
  @Silvia
   
  Lees meer...  Zing een nieuw lied
  Laat uw stem gehoord worden
  Verkondig het woord
  Het Woord van leven
  Het is voor U en mij
  door God gegeven

  Wij allen zijn op reis
  Samen, bewandelen we dezelfde Weg
  De Weg met Jezus
  De Weg van het kruis
  We oogsten wat we zaaien
  Zaai liefde
  Zaai leven
  Zaai het goede in U
  wat God U heeft gegeven

  Zing een nieuw lied
  Laat uw stem gehoord worden
  Verkondig het woord
  Het Woord van leven
  Het is voor U en mij
  door God gegeven

  Als wij dezelfde zijn
  Een verbonden met Jezus
  Waarom zijn we dan zo blind?
  Wat zijn we aan het doen in Zijn naam?
  Het Woord (de bijbel) is hetzelfde
  Het Woord van Leven,
  door Jezus gegeven

  STAP uit en laat uw verschillen gaan
  We spreken over Leven
  Jezus het licht van de wereld
  Jezus de weg, de waarheid, het leven

  Het gaat niet om de mens
  Hoeveel U presteerd
  Hoeveel U heeft gedaan
  in de Naam van Jezus

  Het gaat om het eeuwig leven
  Die Jezus een IEDER wil geven
  Jezus is Leven
  Het gaat om de redding van je ZIEL
  Het gaat om eeuwigheids leven

  Zing een nieuw lied
  Laat uw stem gehoord worden
  Verkondig het woord
  Het Woord van leven
  Het is voor U en mij
  door God gegeven

  De Heer, vraag nu aan U:
  Wie zal ik zenden?
  Wie wil gehoozaam zijn

  Wat Ik slechts wil
  is een leeg, gewillig
  gehoorzaam vat


  @Silvia
   

  Lees meer...

   http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/Background/Newroseblogtitle9507.jpg?t=1216119665

   
  God heeft ons nooit rozen beloofd
  die Hij uitspreidt op de weg

  Hij heeft ons nooit engelen beloofd
  die elk dag onze weg door kruizen

  Hij heeft ons nooit een dag beloofd
  Da
  t er nooit tranen zouden stromen
  Hij geeft ons niet elke dag zonneschijn,
  zonder de stormen van het leven

  Hij heeft ons niet elke dag vreugde beloofd.
  zodat we pijnloos gaan door het leven.

  Hij heeft ons geen rijkdom beloofd
  zodat we alles zullen hebben wat wij begeren

  Hij beloofd
  Als wij bidden, zoeken, en kloppen, dan
  zal Hij ons horen

  Hij beloofde ons een schuilplaats tegen de storm
  Een toevlucht, een vesting op wie wij kunnen vertrouwen

  Hij beloofd dat we mogen schuilen onder zijn vleugels
  En in het midden van de storm geeft hij een nieuw Lied

  En Midden in het vuur, daar zal hij voor ons zijn
  Enbij kolkend water zal Hij onze redder zijn

  Hij beloofd ons een eeuwig huis
  als wij trouw en gehoorzaam zijn

  Jezus is de Roos van Saron
  De Eeuwige Roos uitgespreid op de weg
   
  1-3.gif (380×70)
   
  @Silvia
   
  Lees meer...

   
  geschreven in   "April   2008"

  hartje_.gif (30×25)hartje_.gif (30×25)hartje_.gif (30×25)
   
  Opwekking het
  begint in je hart
  een heilig vuur
  dat brand in jou hart
   
  Het is meer dan emotie
  het is geen religie
  Het is Gods kracht in jou
   
  Jezus die kwam op aard
  als Zoon van God
  Hij stierf aan het kruis
  Hij gaf zijn leven op voor jou
   
  Open je hart
  voor de Geest van God
  Dit is een ontmoeting
  met de ontzagwekkende God
   
  Laat het parakleed
  uw ziel doordringen
  Geef u over aan Gods Geest
   
  Open uw ogen,
  open u hart
  dien uw God
   
  Wees handen en voeten
  ga voorwaats in de strijd
  ga voorwaarts met God 


   
  @Silvia  
   
  Lees meer...


   
  Dit heb ik vorig jaar geschreven
  toen ik een moeilijk periode had van veel strijd.

  holyplace.jpg (403×403)
   
  Wanhoop van binnen
  Tranen blijven vloeien

  Vier muren om je heen
  Kan nergens heen

  Een schreeuw van binnen
  een wanhoop
  een leegte
  alleen

  Mijn roep
  de enige plaats
  waar ik heen kan gaan
  Mijn schuilplaats
  Mijn stem roept naar God

  In de wanhoop van mijn hart
  Roep ik uit naar Hem

  Schuldgevoelens
  Tekortkomingen
  mijn falen
  mijn angst
  Zonden
  Ik belijd het voor God

  De enige plaats
  waar ik rust kan vinden
  Rust ...
  bij God

  Begrijpen doe ik niet
  Waarom Heer, al dit verdriet

  Ik kom bij U
  Ik geloof
  en vertrouw
  op U

  U doet alle dingen
  medewerken ten goede

  Zie niet op het probleem
  Ik zie op U

  U kijkt liefdevol naar mij
  Een liefdevolle lach
  Rust gevend
  Vriendelijk en vergevend
  bent U, Heer

  Ik ben niet alleen
  U slaat uw armen
  om mij

  Bij U mag ik huilen
  Bij U mag ik schuilen
  Mijn tranen
  U vangt ze op
  Geen traan
  zal verloren gaan

  In het midden van deze storm
  U houd mij vast

  U bent het roer ...
  U bent de anker ...
  van mijn leven
  U houdt mij vast

  @Silvia

  Psalmen 27:14
  14 Wacht op de HERE, wees sterk,
  uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE.
   
  Lees meer...
   
   
  Mijn schoonvader ligt in het ziekenhuis. Hij is deze maand 2 keer geopereerd. Allebei de benen zijn geamputeerd.
  Hij wil niet meer eten sinds de operatie.
  Zijn leven ligt nu in Gods handen.

  15.gif (320×243)

  Psalm 42:12b
  Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
  mijn Verlosser en mijn God!


  Nu op dit moment
  raast er een orkaan in mijn leven

  Ondanks deze storm
  Richt ik mijn ogen op U, Heer

  U bent de Allerhoogste Heer
  U bent de Allerhoogste God
  Er is geen andere God dan u
  Jezus

  Tot wie kan ik gaan?
  Wie zal naar mij luisteren?
  Wie kan mij helpen uit deze orkaan?
  Bent U het niet, Heer Jezus!

  Bij U alleen kan ik schuilen
  Bij U alleen vind ik rust

  Heel mijn ziel roept naar U
  Uit het diepste van mijn hart

  Ondanks deze storm
  Zal ik U prijzen, Heer

  U bent de Allerhoogste God
  U aanbid ik, Heer

  U naam wil ik loven
  U naam wil ik prijzen

  Mijn Koning
  Mijn Heer

  Dank U Heer, voor het volbrachte werk
  Dank U Heer, voor het kruis van Golgotta
  Dank U Heer, voor uw bloed dat reinigt
  Dank U Heer, U geneest, U bevrijdt
  Dank U Heer, U heeft de dood overwonnen
  Dank U Heer, voor het eeuwig leven
  Dank U Heer,
  Dit weet ik …
  Wie de Zoon heeft, heeft het leven
  Omdat ik de zekerheid in mij heb
  Uw leven is in mij
  Ben ik vrij

  Heel mijn ziel roept naar U
  Heel mijn ziel roept naar U
  Heel mijn ziel verlangt naar U
  Heer, meer en meer
  Ik ben van U
  Vul mij, Heer
  Hier ben ik
   

  @Silvia

   
  Floral01_trans-9.gif (432×73)
   
   
  Psalm 23
  De Heer is mijn Herder
   
  1 Een psalm van David.
   
  De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;
  2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
  Hij voert mij aan rustige wateren;
  3 Hij verkwikt mijn ziel.
  Hij leidt mij in de rechte sporen
  om zijns naams wil.
  4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
  ik vrees geen kwaad,
  want Gij zijt bij mij;
  uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
  5 Gij richt voor mij een dis aan
  voor de ogen van wie mij benauwen;
  Gij zalft mijn hoofd met olie,
  mijn beker vloeit over.
  6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
  al de dagen van mijn leven;
  ik zal in het huis des HEREN verblijven
  tot in lengte van dagen.
   
   
  3.jpg (300×259)

  Zaterdag was de begravenis van mijn schoonvader..
  Deze woorden heb ik voor gelezen.
   
  Nooit vergeten
  Altijd in mijn hart en herinnering.


  Een laatste zucht
  Het is voorbij
  Lijden ging hier vooraf
  Het kwam langzaam naderbij
  Soms leek het zo veraf

  Hoop bloeide soms in ons hart
  Zou het toch goed komen?
  Maar nee …
  Het was uw laatste reis
  U werd langzaam afgenomen

  Ik treur …
  omdat u bent heen gegaan
  Waar u nu bent
  In mijn hart hoor ik uw stem
  Daar zijn alle herinneringen

  Zo mooi,
  zo lieflijk,
  vredig lag u daar
  Het was alsof u sliept
  Zo vredig
  bent u heen gegaan

  Voor mij een troost
  omdat ik weet
  hoeveel pijn en strijd
  u heeft gehad

  Maar aan het eind
  zo vredig daar lag

  Uw aanwezigheid tijdens ons leven
  Is een geschenk van God gegeven
  Ik geloof dat u nu bij Hem bent
  God die ons persoonlijk kent
  God die ons bij name kent

  Jezus zegt:
  Ik ben de opstanding en het leven;
  wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,
  en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, z
  al in eeuwigheid niet sterven”

  Daar in de hemel
  Een plaats van vrede en rust
  Een plaats zonder verdriet en pijn
  Geen tranen
  Volmaakt en genezen
  Waar u nu zult zijn

  Lieve pa, opa, schoonvader
  Wij houden van u
  Wij zullen u nooit vergeten
  U leeft voort in ons hart

  Nu is ons hart
  nog vol verdriet
  De tijd
  zal de wonden helen

  Afscheid nemen doet pijn
  Vooral als je met hart en ziel van iemand houdt
  Met pijn en verdriet
  Neem ik afscheid van u.

  Maar niet een afscheid voor altijd
  Want eens komt er een dag
  dat we elkaar
  weer zullen zien
  in Gods Eeuwigheid
   
  @Silvia
   
   
  Lees meer...

   

  HEALING WATERS THAT FLOW FOR OUR SOULS

  Marcus 11
  Matheus 21:12
  Openbaring 22:17


  JESUS AND HEALING WATERS
  ARE "FREELY" RECEIVED

  "Freely you have received ~ Freely give"


  Reacties

  http://i37.tinypic.com/w83gw9.jpg
   
  Mijn ziel verlangt naar U
  In mijn slaap roep ik uit naar U
  Als ik opsta zie ik … uitziend naar u
  Verlangend zie ik uit
  naar uw goedheid, liefde en genade
  Ik wacht op uw aanwezigheid
   
  In mijn binnenste roep ik het uit
  Ik verlang naar uw aanraking
  Dat u mijn aanraakt in mijn leven
  Gewoon een kleine aanraking van uw hemelse vrede
  Ik wil het vasthouden en niet loslaten
   
  Ik zoek naar U, Heer
  Ik zoek U voor de hele dag
  Ik zoek u dag en nacht
  Ernstig zoek ik U,
  totdat ik U vind
   
  Als ik u gevonden heb
  Rust ik aan uw voeten, Heer
  Ik luister naat het nieuwe lied
  dat verteld over uw liefde en genade
   
  Heer, wilt U dit nieuwe lied
  Zingen over mij
  Trek mij dicht naar U
  Dan zal ik rusten in U


  @Silvia
   
  Lees meer...
  De roep van Diepte naar Diepte
  Een gevoel van enthousiasme
  Een gevoel dat je niet
  met woorden kunt beschrijven
   
  Ik hoor een nieuw lied
  dat mijn geest aanraakt
  Roept tot mij
  om dieper met U te gaan
   
  De dorst en de honger in mijn ziel
  verlangende om U te ontmoeten
  U trek mij naar U toe
  met liefde
  Als golven van de zee
  Als het gebulder van een waterval
  Trekt U mij naar U toe
   
  Ik weet: U bent het
  Ik roept het uit
   
  Heer, geef mij olie voor mij wonden
  Heer, geef mij nieuwe wijn voor mijn hart
  Heer, geef mij nieuwe kracht voor vandaag
  En ik zal staande blijven
  en niet vallen.
  Heer, geef mij zalf voor mijn ogen
  opdat ik U zie
  Vul mijn hart met Uw liefde
  Meer en meer
   
  Ik zal rennen
  Ik zal rennen
  Zoals een paard
  zal ik rennen
  naar U toe
  in uw armen
   
  @Silvia
   
   
  http://i35.tinypic.com/esu4iq.jpg

   
  Weet dat het diepe hart van God er naar verlangt het diepe hart van elke persoon aan te raken en en wil ieder persoonlijk brengen tot de reddende kennis van genade.
   
  De ogen die op God gericht zijn en Hem zoeken zullen geopend worden, en Hem kennen in de Diepte die roept naar Diepte.
  Zoals vele mensen in deze dagen die Hoop nodig hebben om verder te gaan.
   
  Kom en neem deel aan wat Hij gratis verkrijgbaar heeft gemaakt aan hen die Hem zoeken om Hem te kennen en gezegend zullen worden in de dagen die komen.
   
  Gebed van overgave

  Heer, open mijn oren voor uw roeping
  Laat mijn aandacht gericht naar U
  Open mijn ogen om uw aanwezigheid te zien
  Maak mij bewust van U
  Open mijn hart voor uw liefde
  Ik geef mij over in uw handen,
  zonder reserves
  maar met grenzeloos vertrouwen
  Maak mij gereed voor alles
  Ik accepteer alles
  Ik verwelkom alles
  Heer, hier ben ik
  Zend mij

  livingwaterpromisedland1.gif (240×320)


  @Silvia
   

  Lees meer...


  7.jpg (300×235)
   
  Hoor, o Israel,
  de Heer is onze God,
  de Heer is Een
   
  Heilig,heilig, heilig
  is de Here God,
   
  Wonderbare Raadsman,
  Sterke God,
  Eeuwige Vader,
  Vredevorst
   
  God de Almachtige
  God de Eeuwige
   
  Hoor mijn roep tot U, o Heer
  Maak mij Een met U
   
  God der Heerlijkheid
  U schijnt Uw licht in het duister
  U Weet alles wat verborgen is
  Schijn met uw licht in mijn hart
  openbaar alles
  wat is duister
   
  God der Heerlijkheid
  Adem uw liefde in mij
  Adem uw Liefde door mij
  zodat anderen zien
  uw liefde
   
  Maak mijn hart vol
  van uw heerlijkheid
  Schijn Uw heerlijkheid
  in en door mij
   
  God der heerlijkheid
  U bent in mij
  Ik ben in U
  U bent van mij
  ik ben van U
   
  Een met U
  voor eeuwig
  wil ik zijn
   
  @Silvia
   
  Lees meer...  Ik hoor het geruis van de oceaan
   
  Wandelend aan het strand
  Hoor ik het ruizen van de zee
   
  Ik hoor en voel de wind in mijn oren
  Ik luister naar het geluid
   
  Heer, ik wil zingen een lied voor U
  Ik luister of ik hoor uw stem
   
  U stem is als de suizende wind
  Zacht en teder
   
  Ik wacht op U
  Ik luister
   
  Geef mij een nieuw
  Een nieuw lied in mijn hart
   
  Als U beloofd mij een nieuw lied te geven
  Zal ik het zingen voor U
   
  Zingen van uit mijn hart
  Ik wacht op u
   
  Ik luister en wacht
  Tot ik het geluid hoor
   
  Van het nieuwe lied in mijn hart
  Ik hoor de woorden
  dansend op de wind
   
  Ik hoor het
  als een adem van U
  U blaast de woorden
  op de wind
   
  Ik ontvang ze, Heer
  Ik luister, Heer
  Ik open mijn mond
   
  Ik zal zingen
  Ik zal zingen
  Een nieuw liefdes lied
  voor U
   
  @Silvia
   
  Lees meer...


   
  Vertrouw op God
   
  Door gaan met God
  Als mensen je verlaten
   
  Door gaan met God
  Als mensen je om niets haten
   
  Door gaan met God
  Zelfs als er leugens worden verteld
   
  Door gaan met God
  Zelfs als je niet kunt bewijzen,
  dat het leugens zijn die er worden verteld
   
  Door gaan met God
  Door de stormen van het leven
   
  Door gaan met God
  Je stelt je vertrouwen op Hem
   
  Een kinderlijk vertrouwen
  Hij zorgt voor mij
   
  Wandelen in geloof
  Net als Abraham
   
  Bereid zijn om steeds weer
  een onzekere toekomst in te gaan.
   
  Slechts één zekerheid:
  het spreken van God.
   
  Niet vertrouwen op haar eigen inzichten,
  maar vertrouwen stellen op Hem.
   
  Wandelen niet in aanschouwen,
  Maar wandelen in geloof.
   
  Vertrouwen in Zijn Rechtvaardigheid
  Want Hij is Rechtvaardig
   
  Laat je de blik altijd gericht houdend op Jezus,
  de grondlegger en voltooier van ons geloof
   

  @Silvia
   
  Lees meer...


  destinedtowin.jpg (476×648)
   
  Heer, al vanaf mijn bekering
  heeft U mij altijd gezegend
  Uw aanwezigheid
  heb ik vaak mogen ervaren

  Ik heb Uw wonderen mogen zien
  In goede tijden, minder goede tijden
  In mijn tranen en verdriet
  Maar ook in mijn vreugde en blijdschap

  U zond mij engelen
  in tijden van nood
  Ik heb Uw Kracht mogen zien
  op wonderbaarlijke momenten

  Waarom hield U van mij?
  Ik die in zonde en onreinheid ben geboren
  Ik ben schuldig
  in alles wat ik deed

  Maar U zag naar mij om
  en vergaf al mijn zonden
  Keer op keer, wanneer ik ging in de fout
  gaf U mij de kans om terug te keren

  Heer, mijn hart is een open boek
  U doorziet mij,
  niets is verborgen voor U
  U ziet en kent mijn liefde voor U

  Mijn hart behoord u toe
  Ik heb mijn leven
  aan U gegeven
  U behoor ik geheel toe

  Ik doe mijn best
  Uw dochter te zijn
  Dat U trots op mij zult zijn
  Ik weet: ik hoef Uw liefde niet te verdienen

  Wat ik kan doen, dat doe ik.
  U hebt uw talenten in mij gelegd
  Ik mag zoeken en groeien
  Wat U mij heeft gegeven

  Ik prijs U voor wat u
  voor mij heb gedaan
  Ik geloof U
  en vertrouw op uw woord

  Elke stap die ik maak
  U gaat met mij mee
  U bent de weg
  De waarheid
  Het leven

  Als ik U zoek, dan vind ik U
  Als ik klop, dan opent U
  Als ik bid, dan antwoord U
  Als ik wacht, dan put ik kracht uit U
  U bent er altijd

  Ja, Heer er is niemand zoals U
  Ik kan niet zonder U
  Het verlangen is,
  alleen maar uw wil te doen
  Ik wil voor U leven

  U bent mijn verlosser
  U bent mijn bevrijder
  U bent mijn geneesheer
  Heer, ik hou van U

  Waar U mijn ook zendt
  Wat ik ook moet doen
  Ik geef mijn leven aan U
  Ik wil U gehoorzamen en volgen


  @Silvia  
   
  Lees meer...


   

   
  Alle harde werk en eerlijkheid word altijd goed beloont.
  Dank God voor alles
  Niemand zal uw verborgen werken zien,
  Maar God zal u verhogen en waarderen voor alles wat u heeft gedaan.
  Hij weet van elke kleine inspanning, zolang u geen waardering zoekt bij mensen.
  Wonderen gebeuren in verborgenheid.
   

  @Silvia
   
  Psalm 42:8a
  De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen

  Psalm 77:14-20
  14 Uw weg, God, is een heilige weg –
  welke god is zo groot als onze God?
  15 U bent de God die wonderen doet,
  u hebt de volken uw macht getoond,
  16 uw arm heeft uw volk bevrijd,
  de kinderen van Jakob en Jozef. sela

  17 Toen het water u zag, o God,
  toen het water u zag, begon het te beven,
  een huivering trok door de oceanen.
  18 De wolken stortten water,
  de hemel dreunde luid,
  uw pijlen flitsten heen en weer,
  19 uw donder rolde dreunend rond,
  bliksems verlichtten de wereld,
  de aarde trilde en schokte.

  20 Door de zee liep uw weg,
  door de wijde wateren uw pad,
  maar uw voetsporen bleven onzichtbaar.
  21 U leidde uw volk als een kudde
  door de hand van Mozes en Aäron.
   

  Lees meer...

   

   
  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God,.
  Want van Hem is mijn verwachting
  Psalmen 62: 6

  God wil dat U deze dag beweegt
  met een rustig hart

  De zekerheid geven
  dat Hij alles onder controle heeft

  Vrede in je hart geven
  dat je leven in Zijn handen is

  Een diep vertrouwen geven
  in Zijn plan en doel voor je leven

  Een dankbare houding
  in alles wat Hij doet

  Hij wil dat U Hem vertrouwd
  en niet in een tijdschema

  Hij wil dat U wacht op Hem
  en kracht uit Hem put

  In Zijn volmaakte weg
  zal Hij alles samen voegen

  Kijk naar elk detail
  Schik over iedere situatie

  Vertrouw Hem iedere beslissing van je leven,
  naar het doel wat Hij voor jou heeft

  Alles heeft zijn uur
  en ieder ding onder de hemel zijn tijd


  @Silvia
   
  Lees meer...
  thadelaar1.gif (160×142)
   
  Je bent geboren met vleugels
  Je bent geboren met mogelijkheden
  Je bent geboren met goedheid en trouw
  Je bent geboren met ideeen en dromen
  Je bent geboren met een doel
  Je bent geboren voor een groot plan
  Je bent geboren voor dat plan
  Je bent geboren met vleugels

  Je bent niet geboren om te kruipen,
  doe dat dan ook niet

  Je bent geboren met vleugels om te vliegen
  Leer ze te gebruiken
  Zo vrij zijn als een vogel
  Je vleugels uitslaan zo ver je kan

  @Silvia

  5.jpg (300×225)

  Efeze 1: 4
  Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren
  vóór de grondlegging der wereld,
  opdat wij heilig en onberispelijk
  zouden zijn voor Zijn aangezicht

  Efeze 1: 5-6
  In liefde heeft Hij ons tevoren bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
   

  Lees meer...

   
   3.jpg (300×259)
   
   
  Kalm en gericht kijk ik op de wegNiets verkeerds of negatiefs zal op mijn weg verschijnen
  Van binnen voel ik een rust en een blijdschap
  Verlangens en dromen zullen uit komen

  Alleen ik zelf kan mijzelf tegenhouden
  als ik van deze weg afdwaal
  Ik ben veranderd, vernieuwd, herboren
  Ik ben anders dan die oude mens was in mij
  Ik ben aan de reis begonnen en ben verbaasd
  Ik volg en kijk hoe de reis zich voortzet

  want ik ga ergens naar toe
  waar ik nog nooit geweest ben
  en mij geest opent zich voor dingen
  wat ik nog nooit eerder heb gezien

  Wat negatief is, breek ik mij los
  Ik breek door
  Nu is de tijd om de waarheid te ontdekken
  Innerlijk breek ik door

  Geconcentreerd en blij
  De reis voelt goed aan
  Zoals mijn geest groeit
  Ik vlieg op vleugels
  naar een hogere level is de vlucht

  Alles begint voor mij
  op zijn plaats te komen
  Ik haast mij niet langer meer
  door het leven

  Wat er ook in mijn leven op mijn afkomt
  Dit weet ik: Ik zal overleven
  en mijn reis voorzetten en verder gaan

  Tot dat ik het eeuwige leven
  zal beërven
  Ik zal komen en eindigen
  in Gods volkome plan

  Gods plan met mijn leven
  is oneindig veel mooier
  dan alles wat ik ooit gedacht hebt

  Path-of-forgiveness-1.jpg (267×400)

  @Silvia
   
   

  Lees meer...   
  We moeten in onze geheime plaats komen
  Het is tijd om onze geheime plaats te beveiligen
  Sta op en ren naar je geheime plaats
   
  Winden van verandering blazen
  De aarde is in beweging
   
  Maar jij zult je weg vinden naar je geheime plaats
  Je zult je rust vinden in het oog van de storm
   
  Je vindt je schuilplaats in de schaduw van Zijn vleugels.
  Je zult je doel in de Geheime Plaats vinden
  Je bestemming wacht in de Geheime Plaats


  30wkzg2-1.jpg (382×461)

  Psalmen 91
  1 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
  vernacht in de schaduw des Almachtigen.
  2 Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting,
  mijn God, op wie ik vertrouw.
   
   
  Lees meer...


   
  Jesaja 40:27-31
  27 Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de HERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 28 Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.


  thadelaar1.gif (160×142)
   
  Op adelaars vleugels zal ik vliegen
  Heer, ik kom door de Deur
  Ik hoor het gebrul van de leeuw
  Ik zet mijn hart erop om U te zoeken
  Dit is heilige Grond
  Ik zal de stem van de Leeuw vrijzetten
  Niet door kracht, noch door geweld
  Als ik U verhoog,
  zal ik als op arends vleugels opstijgen
   

  @Silvia
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl