Deep calls to Deep
Reactie
  Home


  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/praise%20and%20worship/deepcallstodeep.jpg

  Dit is uw soakings tijd - in de tegenwoordigheid van God

  Dit is een tijd om te vaste, bidden, voorbede te doen als nooit te voren.
  Zelfs als er dingen gebeuren om ons heen die moeilijk zijn, die we niet onder controle hebben,
  We moeten stil zijn in de tegenwoordigheid van de Heer en weten wat het hart van de Vader is. Hij wil ons zijn verbond toevertrouwen..

  Psalmen 25:14
  14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen,
  en zijn verbond maakt Hij hun bekend.

  Maar om de Vader beter te leren kennen moeten we bouwen aan een intieme relatie met Jezus Christus onze Heer en verlosser.

  Ons hart keer zich naar de Vader, door onze intieme relatie met Jezus


  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/praise%20and%20worship/renewthepassionbm0.jpg

  Mijn roep is:
  Heer, vernieuw een nieuwe passie in mij
  Laat mij U meer en dieper kennen
  Neem mij vanuit de buitenste plaats
  naar het heilige der heilige
  voorbij het heilige vuur
  Heer, ik verlang uw tegenwoordigheid zien

  Breng mij bij het heilige der heilige
  Reinig mij door het bloed van het Lam
  Neem een gloeiende kool
  Ik ben onrein van lippen
  Reinig mijn lippen
  Heer, hier ben ik

  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/praise%20and%20worship/deepwater.jpg

  Zijn wij hongerig naar de tegenwoordigheid van God?
  Verlangen wij ons af te zonderen van deze wereld om in Zijn tegenwoordigheid te zijn?
  Bent u dorstig naar Zijn zalving?
  Dan is het nu de tijd om in onze binnenkamer te gaan

  Dat is uw tijd uw soakings tijd
  Wilt u helemaal ingedompeld worden met Zijn zalving?
  Er is geen betere plaats dan deze stille tijd om gemeenschap te hebben met uw verlosser, Redder, de geliefde van uw ziel.
  Tijd door brengen met hem, verfrist onze ziel
  In zijn tegenwoordigheid zien we ons zelf zoals we zijn.
  Hij wil ons verfrissen en vernieuwen
  Hij wil ons Zijn wegen leren

  Jesaja 50:4
  4 De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.

  Als we Hem zoeken zullen we hem vinden

  Spreuken 8:17
  17 Ik heb lief wie mij liefhebben,
  wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.

  Als we stil zijn in Zijn tegenwoordigheid, zal Hij woorden spreken in onze geest van verfrissing, woorden van leven.
  Zijn woord bouwt ons innerlijk op.
  We zullen hem beter leren kennen en meer tijd willen door brengen
  De Geliefden rust in Hem

  Deuteronomium 33:12
  ‘De HEER laat zijn lieveling bij zich schuilen. Zijn kind omarmt hem van vroeg tot laat,
  het nestelt zich veilig op zijn rug.’

  Leun/steun op uw verlosser

  Hooglied 8
  5 Wie trekt daar op uit de woestijn,
  Leunend op haar geliefde?

  Verlangt u naar een intieme relatie met uw verlosser?
  Zoek Hem met een waarachtig hart, dan zult u Hem vinden
  Herinnert u zich nog toen u een zondaar was op deze wereld, koos Hij u uit

  Johannes 15:16
  16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

  Hij haalde ons uit die diepe put van zonde en keek ons met liefdevolle ogen aan. Het was genade. Hij keek je niet beschuldigend aan, maar Hij nam ons aan en waste onze zonde met Zijn kostbare bloed. Hij wees niet met Zijn vinger en beschuldigde ons. Maar Hij keek naar ons hart van berouw en bekering. Vanaf die dag hield Hij van ons. Hij zou je nooit begeven of verlaten. Hij was altijd getrouw naar ons toe. Zelfs nu vandaag kijkt Hij naar ons met liefde en zegt: Ik hou van je, Ik wil dat je de mijne bent. Ik zal je maken naar een vrouw van Gods hart.
  Een vat dat waardig is mijn zalving te dragen. En je zult Mijn glorie weerspiegelen.

  Bent u gewillig u helemaal aan Hem over te geven?

  Laat u doordrenken in Zijn tegenwoordigheid
  Er is niets beter om dan in Zijn tegenwoordigheid te gaan.
  Wees stil en Wacht op Hem

  Hij is echt een ontzagwekkende God!

  Dit is uw soakings tijd - in de tegenwoordigheid van God
  Uw geheime plaats


  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/praise%20and%20worship/godwhispersib8.jpg

  1 Koningen 19: 11-13
  11 Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des HEREN. En zie, toen de HERE juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de HERE uitging. In de wind was de HERE niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de HERE niet.
  12 En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de HERE niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. 13 Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem, die sprak: Wat doet gij hier, Elia?
   
  Lees meer...

  2-1.gif (365×102)

  2 Kronieken 7:14
  14 en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

  Hosea 5:15
  15 Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.

  Psalmen 27:8
  8 Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, HERE.

  rosewomen.jpg (604×462)
   
   
  Vader, ik kom voor uw troon van genade
  en ik wil U danken en prijzen
  Hoe goed is het om U te zoeken
  en dat ik mag komen voor U zoals ik ben
  en te weten dat U van mij Houdt.
  Zoals ik kom en luister,
  Heer, spreek tot mijn hart
  want ik weet dat U alleen een goed werk in mij kan doen.
  Heer, U alleen kent mij zorgen en probelemen,
  maar ik weet en geloof:
  dat U zal in al mijn behoeften naar Uw rijkdom heerlijk voorzien,
  in Jezus naam
  AMEN
   
  2-1.gif (365×102)


  Lees meer...
   

  Psalm 121:1-2
  Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
  vanwaar zal mijn hulp komen?
  Mijn hulp is van de HERE,
  die hemel en aarde gemaakt heeft.

  /media/n_423071.jpg

  ABBA vader,
  Er waren tijden in mijn leven dat ik mij verloren voelde en mij af vroeg wie ik was
  Er waren tijden in mijn leven dat er stormen door mijn leven raasden, en ik geen plaats van rust vond.

  In die tijden van nood hief ik mijn ogen op U en U hoorde mij.
  U strekte uw armen naar mij uit, U spreidde uw vleugels en U was als een schuilplaats voor mij en U trok mij dicht tot U.

  Ik keek naar U en vroeg ...

  Wie ben ik Heer, dat U naar mij om kijk?
  Wie ben ik Heer, elke keer als ik U roep dat U luister?
  Wie ben ik Heer, dat elke keer als ik val,
  tilde U mij op.
  Wie ben ik Heer, ook al maak ik fouten dat U mij foute stappen corrigeer
  Wie ben ik Heer, dat U mij help met groeien en mij steeds weer voed met uw woord.
  Wie ben ik Heer, dat U altijd van mij houdt.

  En u sprak tot mij met een zachte stem:

  Je bent van Mij.
  Ik koos jou.
  Je bent mij kind.

  Van af het moment dat je Jezus als je redder en verlosser en geneesheer aannam in je leven, was jij de Mijne.
  Van af het moment dat jij je verootmoedigde en bekeerde, was jij de Mijne.
  Ik gaf mijn enigen Zoon Jezus om voor jou te sterven, zodat jij zou leven.
  Hij is opgestaan uit de dood, zodat jij eens op een dag met mij in de hemel kan leven.
  Ik beloof je Ik zal je nooit begeven of verlaten. Je naam is gegraveerd in mijn handpalm. Ik heb je Mijn heilige Geest gegeven om je de weg te wijzen en je te onderrichten.

  Nu weet ik Heer, waarom U zoveel om mijn geef en waarom U uw gedachten op mijn heb gezet.Waarom U bewogen over mij bent.
  Daarom Heer, dit is waarom ik zoveel van U hou.

  Schud mijn leven Heer en neem alles weg dat niet van U is. Maak mij gereed Heer, voor alles wat U voor mij heb bereid.
  Heer, Ik wil U kennen elke dag meer en meer.

  Hou mij heel dicht bij U en laat mij nooit meer los. Laat Uw wil geschieden.

  Kneed mij en vorm mij naar een vat dat totaal gewillig en gehoorzaam is aan U.

  Heer, ik hou zo veel van u.
  Ik verlang naar uw tegenwoordigheid.
  U bent alles wat ik nodig heb.
  Uw liefde is zo wonderbaarlijk.

  ABBA VADER,
  LAAT MIJ NOOIT DE ZELFDE ZIJN ALS WAT IK GISTEREN WAS.
  LAAT MIJ ELKE DAG GROEIEN EN LEREN VAN U.
  LAAT UW HEILIGE GEEST MIJ ALTIJD ONDERWIJZEN.

  HEER WILT U MIJ KNEDEN EN VORMEN, NIET ZOALS DE WERELD MIJ ZOU WILLEN ZIEN.
  MAAR ZOALS U MIJ HEB GESCHAPEN.
  IK BEN HET KLEI U BENT DE MAKER.

  MIJN LICHAAM IS EEN TEMPEL VAN UW HEILIGE GEEST. HEER IK GEEF U TOESTEMMING OM IN ELKE DEEL VAN DIT HUIS ( MIJN GEEST, ZIEL EN LICHAAM) TE REINIGEN.
  HEER ZODAT IK VERANDER EN NOOIT MEER DEZELFDE ZAL ZIJN.
  ZODAT IK MINDER EN U MEER IN MIJ WORD.
  HEER, IK BEN VAN U

  IK BID DIT IN JEZUS NAAM,
  AMEN  
   
  Lees meer...
  DIAMANTIE10-1.gif (390×390) 
   
   
  Waar je schat is daar zal ook je hart zijn
  Zoek de Here met geheel je hart
  Met geheel je ziel
  Met alles wat erin jou is
  al de dagen van je leven

  Ren achter Hem aan
  hij is heel dichtbij
  De mooiste
  de kostbaarste schat
  Er is niets waardevoller
  dan deze schat

  O Heer, U bent zo mooi
  Ik hou zo van U
  Ik geef U mijn hart

  Heer, houd mij vast
  iedere dag
  Laat dat u altijd
  mij eerste liefde zal zijn
  Laat dat ik altijd verliefd
  op U zal zijn
  Heer, houd mij altijd vast
  Dicht bij U
  Heel dicht bij Uw Hart

  Mijn hart behoort U toe,
  Adonai Yeshua


  @Silvia
   
  Lees meer...

   
   Een brief: My First Love Yeshua
   
  Sinds de eerste dag dat Ik een ontmoeting met U had, kan ik mijzelf nu geen dag zonder U voorstellen.
  U heeft mij niet alleen het eeuwige leven gegeven, Maar elke dag is nu veel beter dan het ooit daarvoor was. U heeft mij uit een diepe put getrokken. Mijn leven was een chaos, toen U kwam en redde U mijn leven.
  Er is geen reden in de wereld waarom iemand zou neerkijken op een zondaar zoals mij en U zei: Mijn kind, jij bent van mij ... ik kies jou.
  Wat U deed voor mij?
  Uw genade is wonderbaarlijk. Als ik nu terug kijk, zie ik duidelijk hoe ver U mij heeft gebracht.
  De veranderingen en zegeningen in mijn leven zijn wonderbaarlijk.
  Ik .. die onwaardig was en het niet verdiende.
  Als ik getuig over uw liefde en genade, kan ik mij niet voorstellen waarom mensen Uw liefde niet zouden accepteren. U bent het BESTE en het Kostbaarste wat een mens kan ervaren in je leven.
  Hoe kon ik ooit zonder U leven?
  Ik kan geen dag zonder U, nu dat ik U heb mogen leren kennen.
  Hoe kan ik U ooit genoeg danken voor alles wat U in mijn leven heb gedaan.
  Dat kan ik niet, maar ik geef mijzelf aan U, zodat U uw wil door mij heen kan werken.
  Laat uw wil geschieden in mijn leven, Heer.
  Dank U wel Heer, voor alles wat U heb gedaan en nog gaat doen in mijn leven.
  Dank U Heer, dat U de straf op U nam die ik verdiende.
  Dank U Heer, dat U een plaats heb voorbereid.
  Ik verlang naar U in de eeuwigheid.
  Maar nu, Help mij elke dag te leven,
  naar uw wil. En volbreng het plan dat U heeft voor mijn leven.
  Ik hou van U Heer, met geheel mijn hart
  met geheel mijn ziel, met alles wat er in mij is.
  U bent waardig om alle eer. lof en aanbidding te ontvangen.
   
  @Silvia
   

  Lees meer...   
  Mijn hart was gebroken
  Ik had zoveel zorgen en verdriet
  Voor vele jaren
  waren er verborgen tranen
  Niemand die het zag
  mijn innerlijk verdriet

  Soms dacht ik
  wat heeft het leven nog voor zin,
  Ik kon niet meer tegen de innerlijk pijn
  diep in mij

  Maar toen ik dacht:
  er was geen hoop voor mij
  Hoorde ik
  op een dag een stem:
  Hij noemde mijn naam
  Hij zei:
  Mijn kind ik weet: je bent bang
  Ik heb je tranen,
  verdriet en angst gezien.

  Maar als jij je hart aan mij geef
  Zal ik je een betere weg wijzen
  Ik zal je pijn en verdriet nemen
  Ik zal je tranen drogen
  Ik zal je levensvreugde geven
  Ik zal je leven geven,
  zoals je nooit eerder heb gekend.

  Geef mij je hart
  Ik zal je eeuwig liefde geven.
  Ik zal je nooit begeven
  Ik zal je nooit verlaten
  Ik zal altijd bij je zijn

  Al luisterend naar deze liefelijke stem
  stromende tranen uit mijn ogen
  Ik wist ... ik had niets te verliezen.
  Ik was gebroken van alle pijn.
  Ik koos
  en maakte een keuze voor Jezus,
  want ik dacht wat heb ik nog te verliezen.

  Hij vergaf al mijn zonden
  Hij reinigde mij met zijn kostbaar bloed.
  Hij gaf mij een nieuw leven
  Mijn naam gegrift in de palm van Zijn hand

  Hij kent mij door en door,
  zelfs als ik het niet begrijp.
  Dag aan dag leer ik vertrouwen
  Dag aan dag groeit mijn liefde voor Hem in mij.
  Dag aan dag verander ik
  Dag aan dag leer ik luistert
  en gehoorzaam zijn aan Zijn stem

  Ik ben zo dankbaar,
  dat Ik een beter weg heb gevonden
  Ik vond ware liefde
  Jezus de liefde van mijn hart.


  @Silvia
   
  Lees meer...

  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/528588796l6rdnd1.jpg


  In de schaduw van Uw vleugels
  ben ik veilig, daar is perfecte vrede

  In de fluistering van Uw stem,
  vind ik waarheid die mijn ziel zoekt

  In de schoonheid van Uw liefde,
  rust ik uit

  Wetende dat ik veilig ben bij U,
  van al het kwaad,
  Beschermd tegen pijn en verdriet

  U koestert mij,
  als uw Kind

  Voor altijd
  houdt U mijn vast

  http://i128.photobucket.com/albums/p183/roosvansaron/23875638qg4.gif


  Heer, Ik vertrouw U
  Ik geef mij over aan U

  @Silvia  
   
   
  Lees meer...

   
   De venster van je Ziel

  4.jpg (320×320)
   
  Hij kijkt in je ogen. Hij is er nog steeds
  Niet zoals de eerste keer, toen je Hem voor het eerst ontmoete
  Nee, niet meer zo sterk, zoals je zou willen
  Maar, Hij is daar,
  misschien een beetje vaag voor jou, maar niet verdwenen
   
  Hij keek naar jou al die jaren
  Het leven was hard voor jou en nu ben je moe
  Je dromen zijn vervaagt, je gaf vele tranen
  Doelen liep je mis,
  je had geen inspiratie
   
  Terug kijkend, was je egoïstische, hoogmoedig en trost
  Hij kon je niet benaderen.
  Je hoorde niet naar Zijn roep.
  Succes was alles wat je wou, je nam geen onderbreking
  Je streed in eigen kracht
   
  Nu, aan het eind van de weg
  Uitgeput, moe en ontevreden
  verward en suf
  Waar is de tijd toch gebleven
   
  Nu denk je: Het is te laat
  Je kan niets meer doen, dit is je lot
  Je heb verspilt je jaren
  Ik ben een zondaar, ik leef zonder God.
   
  Nu, het leven is een strijd
  Ieder ervaart het op zijn manier
  Een moeilijke reis, een mysterie om op te lossen
  Je ziel is je wil, een prachtige lening
  Een geschenk vanuit de hemel, Een geschenk van God
   
  Een licht in je ogen, schijnend als een helder licht
  Een baken van Hoop
  Een licht wijst je de weg
  De venster van je ziel
   
  Eindelijk ken je het geheim
  Laat je wil rijken naar de hemel
  Door gebed en geloof verwijderd al je twijfels
  Laat je geest herstellen door de liefde van God
   
  Het is nooit te laat, begin met een nieuwe frisse start
  De wandel met Hem is makkelijk
  als je samen gaat met Hem
  Hem aan jou zijde, vrijgemaakt van alle stress, verdriet en pijn
   
  Vraag aan Jezus:
  Om met jou samen
  de reis te beginnen
  met Hem
  Bekeer je en keer terug naar God

  Gods Zegen
  Silvia

   
   
  Lees meer...

  uiyy-9.gif (300×225)

  Can You hear the silence of the sea?
  Just listen, be quiet?
  listen

  Can You hear the silence in the world?
  The clouds that move away?
  Just listen
  listen

  Can you hear the silence of the Lord?
  Listen
  Can You hear the soft whisper in your ear?
  My beloved , I love you
  Listen my beloved, listen my beloved

  Can you feel the silence deep within you?
  Listen

  Can you hear His calm voice in you spirit?
  Listen

  Receive it ...
  Embrace it ...
  Listen, receive and listen


  @Silvia

  4.jpg (300×238)

  John 10:27
  My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me.

  Mat 17:5
  While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them; and suddenly a voice came out of the cloud, saying, “This is My beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him!”


  Revelation 3:20
  Behold, I stand at the door, and knock. If any man hears my voice and opens the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.
  Lees meer...
   
   
  Galaten 2:20
  ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
  Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God,
  die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

  ABBA, VADER VOOR DIT NIEUWE JAAR
  BID IK DAT U ONS ELKE DAG ZULT BEGELEIDEN
  OP WEGEN DIE U BEHAGEN
  HEER, HET NIEUWE JAAR GEEF ONS EEN KANS
  OM ONS LEVEN OPNIEUW TE VERANDEREN
  OM UW WOORD TE BESTUDEREN
  ZODAT WE HET GOEDE VAN HET VERKEERDE KUNNEN ONDERSCHEIDEN
  EN MET OVEREENKOMSTIG UW GEBODEN TE HANDELEN

  DANK U DAT U ONS ORIËNTATIE GEEFT VOOR RICHTING, UW DOEL EN VREDE
  VOLGENS DE LEIDING VAN UW GEEST
  EN ALS WE FALEN BIDDEN WE OM UW GENADE
  EN LIEFDE EN BEWOGENHEID
  HELP ON DIT NIEUWE JAAR UW GETROUWE DIENAAR TE ZIJN
  IN JEZUS NAAM BID IK DIT
  AMEN
   

  /media/n_430751.jpg
   
   
  NIET IK .... MAAR CHRISTUS IN MIJ ....

  Not I, but Christ, be honored, loved, exalted,
  Not I, but Christ, be seen, be known, be heard,
  Not I, but Christ, in every look and action,
  Not I, but Christ, in every thought and word.

  Not I, but Christ, to gently soothe in sorrow,
  Not I, but Christ, to wipe the falling tear,
  Not I, but Christ, to lift the weary burden,
  Not I, but Christ, to hush away all fear.

  Not I, but Christ, no idle word e’er falling,
  Christ, only Christ, no needless bustling sound,
  Christ, only Christ, no self-important bearing,
  Christ, only Christ, no trace of I be found.

  Not I, but Christ, my every need supplying,
  Not I, but Christ, my strength and health to be;
  Christ, only Christ, for body, soul, and spirit,
  Christ, only Christ, live then Thy life in me.

  Christ, only Christ, ere long will fill my vision;
  Glory excelling soon, full soon I’ll see
  Christ, only Christ, my every wish fulfilling­—
  Christ, only Christ, my all in all to be.
     Lees meer...


   
  U bent zo sterk als een berg

  Een rots ..onbeweeglijk
  Ondanks onze vragen en stormen
  U blijf standvastig
  Ik loof U
  U bent Almachtig groot
   
  In U vind mijn ziel een geweldige rust
  Het levende water
  Overweldigende liefde
  Heling en genezing
   
  Maar wanneer U begint te spreken
  deinst ik som terug
  Ik verwonder mij: hoor ik U goed
  Ik verwonder mij: Versta ik U goed
  Ik verwonder mij: Kan ik doen wat U van mij vraagt
   
  In mijn hart weet ik
  dat U mijn niets onmogelijk vraag
  wat ik niet aan kan
  maar in mijn menselijkheid
  vallen en opstaan
  vallen en opstaan
  Ik wil de Heilige berg beklimmen
  maar vaak val ik terug
   
  Word U niet vermoeid
  door mijn zwakke pogingen
  Heer, ik dost naar U
  Heer, ik verlang naar U
   
  Is het mijn zwakheid die U verliet?
  Mijn God, waarom hebt U mijn verlaten?
  Of doet U in uw Almachtige wijsheid
  Kijkend en wachten naar mij
  totdat ik terug keer
  en totaal afhankelijk word van U
   
  U heilig Hart
  open naar mijn zwakheid
  U nodig mij uit
  terug naar U
  Ik behoor U toe
  Ik ben niets buiten U, Heer
  Ik wil niet zonder U
   
  De weg van het kruis is hard
  maar goed
  Breng mij bij Uw Heilige Berg, Heer
  Red mij van de brede weg
  houd mij vast, Heer
  Dat ik niet zal vallen
   
  Ik wil de berg beklimmen, Heer
  Ik wil drinken van U leven water.
   
  De plaats van vrede
  De plaats van rust
  De plaats van genezing
   
  De plaats waar u tot mij spreken wil
  De plaats waar u zich meer en meer openbaren wil
  Hier ben ik, Heer
  Zittend aan uw voeten
   
   
  @Silvia


  Lees meer...


  http://i38.tinypic.com/6rh4kx.jpg

   
   
  Nooit heb ik geweten wat ware liefde was
  tot op de dag dat ik ontmoete Gods Zoon
  Een diep en wonderbaarlijk gevoel
  dat ik met iedereen wil delen

  Nooit heb ik geweten wat ware vreugde was
  tot het moment dat Hij mijn hart vervulde
  Ware liefde dat leeft binnen in mij
  dat ik met iedereen wil delen

  Nooit heb ik geweten wat ware vrede was
  tot het moment dat Hij rust gaf in mijn hart
  Ik gaf aan Hem mijn verbrijzeld hart
  Hij genas en heelde mij van alle smart

  Nooit heb ik geweten wat genade betekende
  tot ik genade van Hem ontving
  Hij gaf mij vergiffenis en barmhartigheid
  voor al mijn zonden

  Nooit heb ik geweten wat ware geduldigheid was
  Hij leerde mij om op Hem te wachten
  zoals hij wachtte op mij
  op de smalle weg

  Voor dit alles ben ik dankbaar
  Voor Hem die in mij woont
  Hij houdt mij vast op de smalle weg
  ooit mag ik bij Hem voor eeuwig wonen


  @Silvia
   
  Lees meer...

  7.jpg (300×235)

  Ik wacht
  voortdurend op God

  "Tot U, HERE, hef ik mijn ziel op"

  "Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
  vanwaar zal mijn hulp komen?"

  "Heer ontferm U over ons.
  God, wees ons, zondaars, genadig"

  Ik vind het
  zo moeilijk.

  Ik kan alleen
  maar bidden
  en bidden.
  Dat is mijn kracht
  en steun
  nu op dit moment.

  Ik wil niet klagen
  ik wil het gewoon dragen
  dat God mij zal helpen
  en geven
  elke dag kracht
  dat ik mag geloven
  dat God doet een werk
  ten goede
  Hij zal het doen
  in het leven
  van mijn zoon, Danny

  Liefs Silvia  
   
  Lees meer...

  urwz0hfy-1-1.png (397×599)

  Mijn verborgen leven
  Mijn stille tijd
  Mijn geheime leven
  met God
  Waar ik van mag genieten
  uit het zicht van anderen
   
  Het is mijn verlangen
  dat de kracht
  die voor iedereen zichtbaar is
  verklaard word
  door wat zich
  in het verborgen afspeelt
  tussen mij en God
   
  Heer, wanneer ik tijd met U door breng
  voorziet U mij van kracht
  en moedigt U mij aan
  om uw wegen
  te volgen
  Mijn terug trekken
  uit het dagelijks leven
  Mijn stille tijd
  Verborgen voor het oog van anderen
   
  Geef ik mijn vermoeidheid aan U
  U geeft mij daarvoor kracht
  Geef ik mijn zwakte aan U
  U geeft mij sterkte
  Geef ik mijn frustratie aan U
  U geef mij uw vrede
  Geef ik mijn onrust aan U
  U geeft mij kalmte
  Geef ik mijn pijn en verdriet aan u
  U geeft mij Troost
  Geef ik mijn twijfels aan u
  U geeft mij Zekerheid
  Geef ik U mijn onbeantwoorde vragen
  U geef mij uw antwoord
  Geef ik het tijdelijk aan U
  U geeft mij Eeuwigheid
  Geef ik het onmogelijke aan U
  U geef mij het mogelijke
   
  Mijn verborgen leven
  Het naderen tot U, Heer
  Stille tijd
  alleen met U, mijn Heer
   
  Laat dit mijn dagelijkse zijn
  volhardend in mijn leven
  Laat het zijn een bron van kracht,
  leiding en verfrissing
   
  Als ik hieraan denk, Heer
  maak het mij al blij
  U, Heer
  helemaal voor mijzelf
  en wetende
  dat U mij
  helemaal
  voor Uzelf heeft.
   
  Mijn verborgen leven
  Mijn stille tijd
  Mijn geheime leven
  met God
  Waar ik van mag genieten
   
   
  @Silvia
  Lees meer...

     
  http://i39.tinypic.com/29x9px2.jpg

   
  Heer, mijn hart behoort U toe 
   
  Heer, mijn hart is als een raam
  U kunt er doorheem zien
  Niets kan er verborgen zijn
  Ziet U mijn liefde voor U?
   
  Ik behoor U toe, Heer
  Gebruik mij zoals U wil
  Alles wat U wilt van mij
  doe ik graag
   
  Heer, U bent mijn Redder en Verlosser
  Ik hou van U
  Ik geef mijzelf aan U
  en zal U volgen waar U gaat
   
  Heer, mijn hart behoort U toe
   
   
  @Silvia
   
  Lees meer...
   
  In desperation Lord I come to you
  All my tears and sorrows
  I bring it to You
  You are the only one who can comfort me
  You see my tears inside me
  Hidden from the outside
  A smile that isn't a smile
  The pain inside me
  I can only bring it to You
  Lord, There is a cry insight me
  I cry to You for help
  I don't no what to do
  everything hurts inside me
  Lord, take this pain and all the sorrow and burdens

  How long Lord
  How long must I wait

  My eyes are fix on You alone
  you are always there

  Lord I give it to You
  The on forgiveness I have in my heart

  There is a stubbornness inside me to give up
  To let everything go

  But you know me better than I know myself
  Lord I am tired to fight
  I am tired to go on
  Lord, how long must I go on

  I have lost all hope
  Lord I am desperate

  And though my heart is torn
  I will praise You in this storm

  I lift my eyes onto the hills
  where does my help come from?
  My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth 
   
   

  Image and video hosting by TinyPic

   
   
  Lord I am desperate for You. What can I do without Your presence in my life? Only You can see me through to the other side and I am determined to go all the way with You.
  So, empty me of myself and fill me to overflowing with Your self.I am desperate for You, O Lord. Please transform me from this level of glory to the next.

  AMEN

  @Your Beloved daughter Silvia


  Lees meer...


  http://i29.tinypic.com/xogx00.gif

  Psalmen 34:19
  De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest

  Psalmen 147:3
  Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.

  Jesaja 61:1
  De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

  http://i30.tinypic.com/10cputj.jpg  Een gebroken hart
  is net als schreven
  Scherpe randen
  van pijn en verdriet

  Een gebroken hart
  Verscheurd
  van binnen
  je ziel
  is kapot

  Een roep
  vanuit je ziel
  naar de Maker
  Een roep
  vanuit je ziel
  de Schepper
  God

  Hij alleen
  ken de diepte
  van binnen

  De schreeuw
  naar verlossing
  De schreeuw
  van all het verdriet

  Heer,
  wil U dat hart
  bevrijden

  Heer,
  wilt U dat hart
  genezen

  Heer,
  Verminkt en beschadigd
  U bent
  de Genezen

  Laat U het
  haar/hem weten

  Laat U het
  haar/hem beseffen

  Zij/Hij mag komen
  bij U
  zoals zij/hij is  @Silvia
   
  Lees meer...


  Vrijheid, gegeven door onze God,
  Het eeuwige leven
  een onbetaalbare prijs

  Vrij gemaakt
  van het juk van de zonde
  Vrij gemaakt
  van scheiding tussen mens en van God

  Een vrijheid gekregen,
  met een verantwoordelijkheid
  te leven
  vanuit de vrucht
  van de heilige Geest

  Niet te leven vanuit je tekortkomingen
  Niet te leven vanuit het vlees

  Het verlangen
  te willen leven
  vanuit een heilige vrijheid
  is een geschenk
  om Hem te dienen

  Om jezelf te geven
  en te houden van
  je medemens

  Om een slaaf te worden
  voor Christus
  Om U wil te doen
  in ons leven

  @Silvia


  Reacties
   
  I belong to Jesus
    Silvia

  S = Saved by the Saviour, our Messiah
  I = Indescribably beautiful made by the Great Creator
  L = Loved by the Holy One
  V = Valued highly by the High and Mighty God
  I = Immensely gifted by the Lord, our Provider
  A = Amazing daughter of the Heavenly Father

  You are all this because He loved you from the beginning you were created.
  He is your Saviour
  He is your Messiah
  He is your Creator
  He is your God
  He is your Lord
  He is your Provider
  He is your Father

  More..
  He is your Friend
  He is your Lover
  He is your Husband
  He is your Guide
  He is your Comforter
  He is your Teacher
  He is your Protector
  He is your Refuge
  He is your Guardian

  He is the Way you walk on, He is the Truth you believe, He is the Life you live.
  He is Your Alpha, He’s your Omega. From the beginning He’s with you till the end of time.
  He is always with you. With your family all the days of your life.

  @Silvia
   
   
   

   

  Lees meer...  Als ik zou kunnen reizen tot ver buiten de melkwegstelsels sterren
  Als ik zou kunnen stijgen op de vleugels van de liefde of strijdwagens van vuur
  Ik zou bij U komen, mijn beste Vriend en Geliefde van mijn Ziel
  Ik zou u stevig vasthouden in mijn armen en U nooit laten gaan

  Ik voel het ritme van uw sterke hart
  dat brak en vloeide voor mij
  Mijn vingers zouden Uw tranen aanraken
  en U lieflijk vasthouden

  Ik zou Uw doorboorde handen kussen
  en Uw doorboorde voeten wassen
  Uw striemen op Uw rug verzorgen
  Alles wat U gedragen heb voor mij

  Oh, als ik de kans had te rennen
  in uw armen en te rusten
  En U naar mij toe te trekken
  dan zou ik met U dansen

  Langs de gouden wegen
  die u hebt bereid voor mij
  Samen onder de boom des leven
  en bewonderen de kristallen zee

  Oh Jezus, Geliefde van mijn ziel
  U die mijn geloof vasthoud
  U die mijn nooit begeeft of verlaat

  Mijn liefde voor U vermenigvuldig zich meer en meer
  in donkere dagen van mijn leven

  U licht de kaars van mijn liefde
  Een aansteker Hoop en Genade
  Een zuiver, heilig vuur
  Hoe verlang ik U te zien van aangezicht

  U, mijn Geliefde
  U de geliefde van mijn Ziel


  @Silvia


  Reacties
  Ik ren naar U toe

  Ik ben moe, Heer
  Mijn voeten doen pijn
  Mijn rug, mijn botten voelen pijnlijk aan
  Ik kan niet meer verder, Heer
  Ik kan niet meer verder gaan.
  Ik ren naar U toe

  Ik kan niet meer van U wegrennen, Heer
  Ik heb het altijd geweten
  Ik twijfel er niet aan
  Dat ik ben geboren om te leven voor U.
  U heeft mij nooit geforceerd
  U liet mij altijd doen wat ik moest doen
  Ik liep in cirkels
  als ik niet wou luisteren naar Uw stem

  Heer, nu geef ik mij totaal aan U over
  want ik heb geen keus
  Ik ren, maar niet van U
  Ik ren naar U toe

  Ik huil Heer,
  ik schreeuw het uit, maar niet van de pijn
  Ik roep tot U
  Ik wil leven voor U

  Ik wil leven voor U
  Herboren, leven door Uw Geest
  En de gedachte dat de werelde naar mij roept
  Heer, U bent het
  naar wie ik intens verlang

  Mijn ogen op U gricht
  Het is U Heer, op wie ik mij focus
  Hier ben ik Heer,
  Ik ren naar U toe
  Ik weet wat ik nodig heb
  Ik ren weg van deze wereld, Heer
  Naar de eeuwigheid met U

  @Silvia

   


  Reacties
   


  Psalmen 34:19
  De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest

  Psalmen 147:3
  Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.

  Jesaja 61:1
  De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;


  http://i29.tinypic.com/xogx00.gif

  Een gebroken hart
  is net als schreven
  Scherpe randen
  van pijn en verdriet

  Een gebroken hart
  Verscheurd
  van binnen
  je ziel
  is kapot

  Een roep
  vanuit je ziel
  naar de Maker
  Een roep
  vanuit je ziel
  de Schepper
  God

  Hij alleen
  ken de diepte
  van binnen

  De schreeuw
  naar verlossing
  De schreeuw
  van all het verdriet

  Heer,
  wil U dat hart
  bevrijden

  Heer,
  wilt U dat hart
  genezen

  Heer,
  Verminkt en beschadigd
  U bent
  de Genezen

  Laat U het
  haar/hem weten

  Laat U het
  haar/hem beseffen

  Zij/Hij mag komen
  bij U
  zoals zij/hij is

  @Silvia
   

  http://i30.tinypic.com/10cputj.jpg


   
  Lees meer...


  http://www.watchmanreport.com/images/spirit/yahshua/in_Jesus_arms.jpg
   
  Wanneer het lijkt
  alsof er geen hoop meer is
  Hoop in de Heer
  en vertrouw op Zijn beloftes
   
  Hij zal met jou wandelen
  Hij zal altijd onvoorwaardelijk van je houden
  Hij zal je nooit verlaten of begeven
  om wat voor redenen dan ook
  Hij zal U op Zijn weg begeleiden,
  ook als het duister is

  Bij God is je leven veilig
  Er is geen last 
  die Hij niet dragen kan
   
  Daarom hou je ogen
  ten alle tijden op Hem gericht
  Hou van Hem
  gehoorzaam Hem
  dien Hem met geheel je hart
   
  Bij Hem ben je geborgen
   

  @Silvia
   
  Lees meer...


   
  Diep in mijn hart is een plaats
  Diep in mijn geest
  buig ik neer
   
  Een plaats van heiligheid
  zuiver, vrede en rust
   
  Een plaats
  waar altijd  stilte heerst
   
  Waar geloof is gekroond
  met hoop, vreugde en gezang
   
  Die plaats was er al
  sinds ik ooit geboren werd
  nog steeds omringd
  met klamte en stilte
  vrede en rust
   
  Een licht  dat er is dat schijnt
  van schemering tot dageraad
  En lelies bloeien,
  vogels zingen volksliederen
  Als in de buitenwereld van tijd en ruimte
  De koude  wind waait
  En harten bedroefd zijn van verdriet
  Neem ik een reis naar deze rustige plaats
   
  Waar geest, ziel en lichaam
  opluchting vind
   
  Dit weet ik,
  dat binnen in mijn geest is een gehieme  plaats
  waar vrede, vreugde en geluk
  samen vloeien
   
  Een plaats van rust
  waar licht het duisternis verdrijft
   
  Tracht deze plaats
  deze heilige plaats
  te vinden
   
  zoek net zolang,
  totdat je het heb gevonden
   
  @Silvia
   

   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl