Deep calls to Deep
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Reactie


  Het lijden
  oneindige beproevingen
  Reizen door de woestijn
  Pijn, verlies en verdriet
  Johannes en Jacobus
  gezegende martelaars
  gingen door aan diep dal
  overschaduwd door de dood

  Je denkt
  lijden is van het kwaad
  Je begrijpt het niet
  Het liefst wil je eraan voor bij gaan
  Vrij zijn van kwellingen
  Heb vertrouwen in G'd
  in je wildernis
  Zoals Petrus
  liep op het water


  Yeshua zegt:
  Zie MIJ in uw lijden
  Voel MIJ in uw lijden
  Ken MIJ in uw lijden
  Weet dat IK kwam
  om voor jou te lijden
  Weet dat IK kwam
  om voor jou te sterven

  In uw lijden
  wees getransformeerd
  De graankorrel moet sterven
  om nieuw leven te geven
  Leer MIJ te vertrouwen
  in uw lijden.

  In al het lijden,
  vind MIJN vreugde
  in het leven

  Yeshua.
  de Weg, de Waarheid, het Leven


  @Silvia


  Johannes 12:23-27
  23 Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. 25 Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. 26 Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. 27 Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen.
   
   
   
   
  @Silvia
   
   
  Lees meer...


   
  Johannes 7:38
  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
  stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien


   

  http://i34.tinypic.com/21r038.jpg  Stromen van levend water
   
  Een Stroom van levend water,
  stroomd uit mij binnenste
  De natie huild, het is dorstig,
  ze hebben geen water te drinken
   
  Een Stroom van levend water
  Ik kijk naar hen in de woestijn,
  ze zijn uitgedroogd als de  grond waarop ze lopen
   
  Een Stroom van levend water
  Zie ze sterven van oud tot jong
  Er is geen hoop voor hun ziel
   
  Een Stroom van levend water
  Slechts een drupprel van U zal genoeg zijn
  om de dorstigen te lessen
  zodat ze zullen leven en niet sterven
   
  Een Stroom van levend water
  stroomd uit mij binnenste
  De Meester sprak en U was daar
  De dag dat  Hij in mijn leven kwam
   
  Ik had dorst en ik dronk van U
  en nooit meer was ik dorstig
  Ik was dood, U leven kwam in mij
  en nooit meer zal ik sterven
   
  Een Stroom van levend water
  Stromend, en geef u wijsheid aan allen
  die het eeuwige leven willen ontvangen
   
  Jezus kwam om te geven
  Het levende water aan de dorstigen,
  zodat zij nooit meer dorstig zouden zijn
  Hij kwam voor de hongerigen,
  om te eten van het Brood des Levens
  zodat ze nooit meer hongerig zouden zijn
   
  Een Stroom van levend water,
  stroomd uit mij binnenste
  Overal waar de Heilige Geest mij toe leidt
  Alles heb ik van U ontvangen, Vader
   
  Ik ben de Uwe voor altijd
  U gaf mij het Levende Water
  Om het te dragen naar een Natie die dorstig is
  zodat ze zullen drinken en niet vergaan
  U gaf mij het Brood des Levens
  om aan hen te geven die hongerig zijn
   
  In plaats van lofprijs.
  komen vervloekingen uit hun mond
  vanaf de dag dat ze geboren zijn
   
  Wie in het vlees kan van U houden, Heer?
  Wie kan U prijzen Heer,
  als ze verwond zijn en niets anders zien dan duisternis?
   
  En een kleine hoop en dat beetje vrede 
  die ze hadden voor een beter toekomst
  was gestolen door de duivel,
  die kwam om te stelen en te vernietigen
   
  Wie kan hen redden, dan alleen U, Heer
  Wie kan ze naar U toe trekken, dan alleen U, Vader
  door Uw lieflijke Heilige Geest
   
  Hemelse Vader, U die zit op de troon
  Zing een nieuw lied
  voor de verloren zielen, die gevangen zitten in duisternis,
  omdat hun ogen verblind zijn, door de heerster van deze wereld
  Die geen liefde in zich heeft
  Die niets heeft te bieden,
  dan leugens en bedrog
   
  Zing o hemelen
  Jezus is opgestaan
  Hij is hoog en verheven
  en een ieder die roept Zijn naam
  De naam van onze Verlosser en Redder Jezus,
  zal worden gered
   
  Zing o Hemel,
  samen met de engelen en alle heiligen
  Zing een nieuw lied
  Zodat de verloren in het duister zullen horen
  het geluid van liefde en hoop
  dat  alleen komt van   U
   
  Onze Koning der Koningen leeft
  en is niet vergeten hoe de naties lijdt
  onder de heerschappij van de boze
   
  Jezus Christus leeft
  en is zoeken naar de verwonden onder zijn kinderen
  Degene die Hij koos en geroepen heeft
  om de wereld in te gaan
  van wie Hij zoveel houdt
   
  De oogst is groot,
  maar arbeiders zijn er weinig
  Sta op u allen,
  die geloof in de naam van Jezus
  Er is onder de hemel geen andere naam
  aan de mensen gegeven
  waardoor wij behouden moeten worden
   
  Sta op,
  ga naar de hoofd wegen
  ga naar de zij wegen,
  omdat ons
  het Leven Water
  en het Brood des Levens
  is toevertrouwd
  Ons is geven de naties als erfenis
   
  Maar we moeten
  te drinken geven
  het Levende Water
  en de hongerigen
  te eten geven
  het Brood des levens
   
  Sta op en ga uit, velen zijn ons voor gegaan
  Ze hebben  de hongerigen en dorstige zielen vergiftigd
  met de leugens van de   vader der leugens,
  satan, de oude  slang
   
  Sta op en ga uit,
  anders sterven ze in hun zonden
  Laat er geen bloed kleven op onze hoofd an handen
   
  De tijd is nabij
  De Heer is nabij
  Hij komt terug
  om hen te ontvangen
  degenen die de Wil van de Vader hebben gedaan
   
  Er is geen koninkrijk te bouwen
  Het Koninkrijk van God is binnen in ons
  Binnen in ons hart
  Dichterbij dan we in en uit ademen
  Het koninkrijk van God is gekomen
  En wij hebben de sleutel ontvangen
   
   
  Marcus 16:15-18
  15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16  Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18  slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
   
  Lukas 17:20-37
  20 En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; 21 ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar!
  Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.
   
   
  http://i33.tinypic.com/2rgf19y.jpg

   
  @Silvia
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl